Hvad skal en kontrakt indeholde?

Hvad skal en kontrakt indeholde?

04.11.2019

Skrevet af Anne Brorson

Publiceret d. 4.11.19 

Når der indgås aftaler på det sociale område mellem en kommune og en leverandør, er det afgørende, at der foreligger en fyldestgørende kontrakt. Dette tjener naturligvis som værktøj i forbindelse med forhandlinger, men det er mindst lige så vigtigt, at en kontrakt kan benyttes til en tydelig forventningsafstemning samt gennemsigtig omkring de aftaler, der indgås.

Mange kontrakter i dag kan have udseende og funktion af en betalingsaftale. Dette er ikke tilstrækkelig, når man ser på kontrakten som værende et arbejdsredskab både til forhandling og tillige til samarbejdet. Heldigvis ser vi i vores praksis, at der kommer mere og mere fokus på, at også de kontraktlige forhold skal fremgå.

Kontrakter og rammeaftaler
Det er her ikke tilstrækkeligt, at der henvises til rammeaftaler i et givent område. Disse indeholder naturligvis en række brugbare aftaler indgået på forhånd, men der er fortsat en række kontraktlige forhold for den specifikke kontrakt indgået om en navngiven borger, der mangler ved udelukkende at henvise til rammeaftaler.
Ydermere skal man som enten kommune eller leverandør omfattet af rammeaftalen være opmærksom på, hvis man indgår en aftale med en henholdsvis køber eller sælger, der ikke er omfattet af rammeaftalen. Her vil det ikke være tilstrækkeligt at blot den ene part er omfattet af rammeaftalerne, og kontrakten skal derfor specifikt forholde sig til dette.

Opmærksomhedspunkter i en kontrakt
Nedenstående er et forslag til de opmærksomhedspunkter, I med fordel kan have fokus på inden indgåelse af en kontrakt. Listen er naturligvis fraset de almindelige fakturaoplysninger.

 • Takstens størrelse på døgnbasis med henvisning til paragraf
 • En beskrivelse af takstens indhold, omsat på timebasis pr. uge eller tilsvarende gennemsigtighed
 • En beskrivelse af, hvilken ydelse der konkret ydes til borgeren for den aftalte takst
 • Opsigelsesvarsel på fx løbende måned plus en måned
 • Kommunen hæfter ikke for en udgift efter borgeren er fraflyttet tilbuddet, dog fraset det almindelige opsigelsesvarsel
 • Tilbuddet råder over pladsen, såfremt borgeren fraflytter tilbuddet inden udløb af opsigelsesperiode. Kommunes betaling ophører, såfremt pladsen besættes til anden side indenfor opsigelsesperioden
 • Dato for udløb af kontrakt. Alternativt skal en dato for opfølgning og genforhandling af kontrakten fremgå
 • Fremgår snitflade til øvrige tilbud, fx § 104, STU og lignende, såfremt dette er en forudsætning i taksten
 • Tilbuddet er forpligtiget til at indsende de nødvendige informationer til brug for udregning af egenbetaling for borgeren, såfremt dette er relevant
 • Ved særtakster/tillægstakster skal det fremgå, hvilken støtte der konkret leveres for særtaksten, samt hvilken udtrapningsplan der forventes for særtaksten
 • Fremgår en fremskrivningsprocent eller max grænse for takstjustering i forbindelse med årsskifte og/eller nye budgetter
 • Aftale om ansvarsfordeling og art af status/informationsmateriale
 • Kontrakten skal dække den til enhver tid gældende bestilling og dermed omfanget af den samlede støtte
 • Tilbuddet skal tegne de nødvendige forsikringer
 • Om tilbuddet skal stille bankgaranti og i så fald efter hvilke nærmere aftalte vilkår
 • I hvilke tilfælde er der tale om mislighold af kontrakt
 • I hvilke tilfælde kan tilbagebetaling gøres gældende
 • I tilfælde af lukning af tilbuddet, hæfter Kommunen ikke for udgifter efter borgerens fraflytning af tilbuddet
 • Der er oplysningspligt, såfremt der opstår ændringer i borgerens støttebehov, eller såfremt den leverede ydelse adskiller sig fra den i kontrakten, aftalte ydelse