Kursusforløb: Specialeuddannelse på Det Specialiserede Voksenområde – Handicap og Psykiatri - Jylland

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til myndighedsrådgivere med kendskab til det specialiserede voksenområde, handicap og/eller psykiatri, og som til dagligt sagsbehandler indenfor servicelovens paragraffer til voksne, fx §§ 85, 104, 107 og 108, med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden.

Er du konsulent/leder eller anden funktion, der giver sparring til myndighedsrådgivere, er forløbet også relevant for dig.

Formål
Undervisningen er sammensat med det overordnede formål at bibringe den enkelte myndighedsrådgiver kompetencer til at varetage både faglige og økonomiske hensyn i sagsbehandlingen, når der træffes afgørelse efter serviceloven.


Praktiske oplysninger
 

Lokation: Vejle 

Pris
Forløbet købes samlet. Det er ikke muligt at købe enkeltmoduler. Den samlede pris for hele forløbet udgør 6.300 kr. plus moms pr. deltager.

Forplejning i løbet af kursusdagen er inklusiv i kursusprisen.

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket kursus, du ønsker at deltage på. Tilmelding er bindende

Ved tilmelding til kursus bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.

Dato: Uddannelsen består af 6 kursusdage. 

Modul 1: Torsdag d. 23.5.24 kl. 9-15

Modul 2: Mandag d. 10.6.24 kl. 9-15

Modul 3: Onsdag d. 28.8.24 kl. 9-15

               Onsdag d. 11.9.24 kl. 9-15

Modul 4: Torsdag d. 7.11.24 kl. 9-15

               Mandag d. 9.12.24 kl. 9-15

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er modulopbygget og består af samlet 4 moduler svarende til 6 hele undervisningsdage. Modulerne tilmeldes som et samlet forløb og gennemføres i en kronologisk rækkefølge (modul 1-4). Det er fx ikke muligt kun at købe modul 3.

Indhold

Uddannelsen har udgangspunkt i gældende lovgivning indenfor området, herunder bl.a. Serviceloven, samt Socialstyrelsens Voksenudredningsmetode (VUM 2.0), som fælles faglig metode ind i sagsbehandlingen. Derudover suppleres Voksenudredningsmetoden med BIT-metoden, som er en socialfaglig forhandlingsmetode. Afslutningsvis afleveres en opgave, der bedømmes med bestået/ikke bestået. Når opgaven er bestået, tilsendes kursusbevis.

 

Moduloversigt

  • Modul 1: Introduktion til sagsbehandling og indkøb på det specialiserede voksenområde – herunder gældende lovgivning, VUM 2.0 og BIT-metoden
  • Modul 2: Sagsåbning og sagsoplysning – med fokus på bl.a. tilstrækkelig oplysning af en sag til både afgørelse og indkøb af sociale ydelser, dvs. forhandling
  • Modul 3: Sagsvurdering og afgørelse – med fokus på bl.a. afgørelsesgrundlag til borger og aftalegrundlag til forhandling
  • Modul 4: Indkøb af sociale ydelser og samarbejde herom – herunder roller og ansvar i samarbejdet, forhandling og kontrakt

 

Modul 1

Omfang: 1 dag                                                                                                                               

Undervisningsmål

På dette modul får deltageren en grundlæggende viden om myndighedsfunktionen og hvad dette indbefatter, herunder juridisk metode, Voksenudredningsmetoden og BIT-metoden, som tilsammen udgør et fælles sæt af arbejdsredskaber i sagsbehandlingen og efterfølgende forhandlingen.

Introduktion til sagsbehandling og indkøb på Det specialiserede voksenområde

Juridisk metode indenfor socialområdet

Hvori består en myndighedsfunktion?

Hvad er juridisk metode?

Hvad består juridisk metode af?

 

Voksenudredningsmetoden version 2.0

Hvad er Voksenudredningsmetoden?

Hvad består Voksenudredningsmetoden af?

Analysemodellen i Voksenudredningsmetoden

 

Socialfaglig forhandling – BIT metoden

Forventningen om forhandling

Roller og ansvar som kontraktparter

BIT metoden – en socialfaglig forhandlingsmodel

 

Modul 2

Omfang: 1 dag

Undervisningsmål

På dette modul kobles den grundlæggende viden fra modul 1 til myndighedsrådgiverens praksis med fokus på Sagsåbning og Sagsoplysning. Deltageren får hér indenfor viden om grundlæggende sagsbehandlingsregler, VUM-faserne Sagsåbning og Sagsoplysning og hvordan disse kan tages i brug og udfyldes, og hvad der hér desuden er relevant i forhold til at forhandlingsklargøre en sag.                                                                  

Fase – Sagsåbning                                                          

Juridisk metode

Grundlæggende sagsbehandlingsregler for sagsåbning

VUM-fase - Sagsåbning

Gennemgang af skabelon. Hvordan udfylde?

 

Fase - Sagsoplysning

Juridisk metode

Grundlæggende sagsbehandlingsregler for sagsoplysning

Sagsbehandling nødvendig for at forhandlingsklargøre sagen

VUM-skabelon - Sagsoplysning

Gennemgang af skabelon. Hvordan udfylde?

Hvordan belyser jeg den nedsatte funktionsevne tilstrækkeligt? (indhold og omfang)

 

Modul 3

Omfang: 2 dage

Undervisningsmål

På dette modul bygger vi videre på det i forvejen lærte. Vi forsætter gennem VUM-faserne og vil disse to dage dykke ned i faserne sagsvurdering og afgørelse. Deltageren får blandt andet viden om vurdering af støttebehov og indsats, personkredsvurdering og hvordan man i en Sagsvurdering kan gennemsigtiggøre sammenhængen mellem Behov, Indsats og Takst med henblik på at styrke borgerens retssikkerhed og varetage princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning.

Fase – Sagsvurdering

Juridisk metode

Grundlæggende sagsbehandlingsregler ifm. sagsvurdering, herunder kompensationsprincippet, sektoransvar, forsvarlig økonomisk forvaltning mm.
Forskellen på et afgørelsesgrundlag og et aftalegrundlag

VUM-skabelon - Sagsvurdering

Gennemgang af skabelon – Overskrifter og indhold
Sagsvurdering nødvendig for at kunne indgå i en senere forhandling

Vurdering af serviceydelser

Indsatsformål og indsatsmål

Vurdering af personkreds (§)

Hjemmel i og vejledninger til serviceloven

Botilbud og serviceydelser

  • § 107 og 108 – hvornår er borgeren i personkredsen?
  • § 83 og 85 – hvornår er borgeren i personkredsen?
    § 104 – hvornår er borgeren i personkredsen?

Introduktion til Ankestyrelsens praksisnotater (som henviser til gældende principafgørelser)

 

Fase – Afgørelse

Juridisk metode

Afgørelsesbegrebet – at træffe afgørelse efter serviceloven

Grundlæggende sagsbehandlingsregler ifm. at træffe afgørelse

Introduktion til Ankestyrelsens vejledning om afgørelsesbegrebet (indenfor serviceloven)

VUM-skabelon Afgørelse

Gennemgang af skabelon – overskrifter og indhold

 

Modul 4

Omfang: 2 dage

Undervisningsmål

På dette modul kobles viden opnået fra de foregående moduler 1-3 med myndighedsrådgiverens praksis med henblik på indkøb af sociale ydelser og samarbejde i øvrigt. Deltager opnår blandt andet viden om beregning af takster, matchning af serviceydelser med takster, tilbudsindhentning, planlægning af en forhandlingsproces, forhandlingspsykologi, brug af Tilbudsportalen og brugen af kontrakter på socialområdet. Deltager får desuden viden om VUM-fasen Opfølgning, herunder indsatsstyring og hvilke overordnede sagsbehandlingsregler, der gør sig gældende i denne sammenhæng.

 

Fase – indkøb af sociale ydelser og samarbejde herom

Lovgivning om takster

Lovgivningen om beregning af takster på socialområdet for voksne

Takstsøjlen – hvad består en takst af?

Hvordan kan man forstå en takst?

Hvordan matcher man indsatser med takster?

Planlægning af en forhandlingsproces

Hvordan plan- og tilrettelægge en forhandlingsproces? Herunder brug af Tilbudsportalen
Roller og deltagere i forhandlinger

Kontrakter på socialområdet

Aftaleret/kontrakt ret

Hvad er en kontrakt?

Hvornår og hvorfor laver vi kontrakter?

Kontrakttyper

Hvad skal der stå en i en kontrakt?

KL´s standardkontrakt

 

Fase – Opfølgning                                                          

Juridisk metode

Sagsbehandlingsregler i forbindelse med opfølgning

VUM-skabelon - Opfølgning

Gennemgang af skabelon

Tilføjelse af BIT

Indsatsstyring

Genforhandling

Spot forhandlingspotentialet – fasemodel for opfølgning på BIT

Forskellige forhandlingsparametre i en forhandling på socialområdet
Procesplanlægning i en genforhandling
Når du føler dig trængt op i et hjørne…

Forhandlingspsykologi

Hvordan vi tænker, føler, oplever og handler i en forhandlingsproces

 

Afsluttende opgave

Efter endt undervisning afslutter deltageren kurset med en opgave. Opgaven er skriftlig og af forventeligt 3-4 siders omfang.
Opgaven skal være praksisnær og være en udløber af kursusdeltagerens egen praksis. Formålet med opgaven er derfor at understøtte koblingen mellem undervisningen og praksis.

Opgaven introduceres på modul 1, således deltagere kan tænke over og arbejde med opgaven undervejs i forløbet. Underviser står til rådighed for sparring til deltageren undervejs i opgaveskrivningen. Opgaven afleveres senest 2 måneder efter sidste kursusdag.

Opgaven bedømmes med bestået/ikke bestået af underviser. Såfremt kursusdeltageren ikke består, kontakter underviser deltagere med henblik på drøftelse af det nødvendige videre arbejde med opgaven, for at deltageren kan bestå kurset og efterfølgende få sit kursusbevis.

 

Ved tilmelding

Ved tilmelding til kursus bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.

Hvis man framelder sig kurset senere end 14 dage før arrangementets start eller udebliver, vil man blive faktureret kursets fulde pris. 

Af hensyn til GDPR gør vi opmærksom på at dit indtastede navn og mailadresse gemmes, med henblik på fremsending af information om kursusdagen.