Kursusforløb: Specialeuddannelse for leverandører af ydelser og tilbud efter serviceloven - indenfor det specialiserede voksenområde

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til ledere, koordinatorer og konsulenter indenfor leverance af ydelser og tilbud efter servicelovens voksenbestemmelser. Lederen, konsulenten eller tilsvarende, der til dagligt samarbejder med den kommunale myndighed om hjælp og støtte efter servicelovens paragraffer til voksne, fx §§ 83, 84, 85, 97, 103, 104, 107 og 108 (105/85).


Formål:

Undervisningen er sammensat med det overordnede formål, at bibringe den enkelte leders eller konsulents kompetencer til at varetage salg af offentlige ydelser og tilbud efter servicelovens voksenbestemmelser og varetage samarbejdet med de kommunale myndigheder.  

Kommunen har som køber af ydelser og tilbud efter serviceloven nogle særlige krav til samarbejdet, når det kommer til fx tilbudsafgivning, prisberegning og dokumentation, men også samarbejdet generelt. Krav der har rod i den sociale lovgivning, som kommunen er forpligtet til at følge i forbindelse med sagsbehandling, afgørelse og indkøb af ydelser og tilbud efter serviceloven.

Uddannelsen er for dig der gerne vil blive klogere på:

 • Din køber i den kommunale myndighed
 • Din rolle som sælger og leverandør af ydelser og tilbud efter servicelovens paragraffer
 • Dit ansvar som sælger af ovennævnte ydelser og tilbud til myndighed
 • Dokumentation til den kommunale myndighed
 • VUM 2.0 som fælles fagligt værktøj i samarbejdet
 • Prisberegning af ydelser og tilbud efter serviceloven
 • Tilbudsafgivning til myndighed
 • Forhandling
 • Indgåelse af aftaler med den kommunale myndighed

Forløbet har derfor til formål at klæde dig på til at blive den bedst mulige leverandør til myndighed og derfor også den foretrukne samarbejdspartner.


Praktiske oplysninger:

Lokation: Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Pris: 7.500 kr. plus moms pr. deltager
Forløbet købes samlet. Det er ikke muligt at købe enkeltmoduler. Ovenstående pris er en samlet pris for hele forløbet.

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket kursus, du ønsker at deltage på. Tilmelding er bindende

Ved tilmelding til kursus bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.


Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er modulopbygget og består af samlet 4 moduler svarende til 4 hele undervisningsdage. Modulerne tilmeldes som et samlet forløb og gennemføres i en kronologisk rækkefølge (modul 1-4). Det er fx ikke muligt kun at købe modul 3.

Afslutningsvis afleveres en opgave, der bedømmes med bestået/ikke bestået. Når opgaven er bestået, tilsendes kursusbevis.


Dato:

Modul 1: Torsdag den 29. august kl. 09-14.

Modul 2: Torsdag den 26. september kl. 09-14.

Modul 3: Onsdag den 23. oktober kl. 09-14.

Modul 4: Torsdag den 21. november 09-14.


Indhold:

Uddannelsen har udgangspunkt i:

 • Gældende lovgivning indenfor det specialiserede voksenområde, herunder bl.a. Serviceloven, forvaltningsloven og retssikkerhedsloven
 • Socialstyrelsens Voksenudredningsmetode VUM 2.0 - som fælles faglig metode ind i sagsbehandling og samarbejde - myndighed og leverandør. Voksenudredningsmetoden anvendes aktuelt i 92 af landets 98 kommuner.
 • BIT-metoden, som er en socialfaglig forhandlingsmetode, der udspringer af gældende lovgivning på området. Der er indenfor den sociale lovgivning en specifik fremgangsmåde og forventning til indkøb og forhandling.
 • Gældende aftaleret og KL´s standardkontrakter. KL er en interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser, som har udviklet standardkontrakter indenfor socialområdet. KL anbefaler, at kontrakten anvendes i forbindelse med alle nye køb, både mellem kommuner og mellem kommuner og regioner og private tilbud.

Moduloversigt:

 1. Modul 1: Roller, ansvar og samarbejde – leverandør og myndighed (1 dag)
 2. Modul 2: Dokumentation – daglig dokumentation og dokumentation til myndighed (1 dag)
 3. Modul 3: Takstberegning og tilbudsafgivning (1 dag)
 4. Modul 4: Forhandling og aftaleindgåelse (1 dag)

 

Modul 1

Omfang: 1 dag                                                                                                                          

Undervisningsindhold og mål:

På dette modul får deltageren en grundlæggende viden om dennes roller som henholdsvis sælger og leverandør til myndighed, og hvad disse generelt medfører af ansvar og opgaver i praksis i samarbejdet.

Deltager opnår på dette modul kompetencer indenfor:

 • Varetagelse af roller og ansvar som sælger og leverandør af sociale ydelser og tilbud efter serviceloven

Roller, ansvar og samarbejde – leverandør og kommune

Lovgivningens forventning om roller og ansvar i samarbejdet

 • Afgørelse efter serviceloven – fokus på faglige og økonomiske hensyn
 • Indkøb af ydelser og tilbud efter serviceloven (lovgivning og fasemodel)
 • Roller og ansvar (Rollecirkler) – hvad siger lovgivningen
 • Opfølgning på borgersag- hvilke oplysninger har myndighed brug for og hvorfor
 • Opgaver i praksis som leverandør og sælger af ydelser og tilbud

 

Øvelse med udgangspunkt i egen praksis

 • Øvelse

 

Modul 2

Omfang: 1 dag

Undervisningsindhold og mål:                  

På dette modul kobles den grundlæggende viden fra modul 1 til et af parternes fællesfaglige redskaber i samarbejdet, nemlig Voksenudredningsmetoden 2.0.

Metoden indbefatter de elemententer, der er udarbejdet i KL’s projekt Fælles Faglige Begreber.

Selve metodehåndbogen er skrevet til sagsbehandlere indenfor myndighedsområdet for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer, men har som noget nyt med opdateringen fra 1.0 til 2.0 en fase (Levering og opfølgning) med redskaber til leverandører af sociale tilbud indenfor området - Redskaberne hedder ”Dokumentation” og ”Statusnotat”.  

Voksenudredningsmetoden er udviklet med det formål at understøtte den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen og dokumentationen af den sociale indsats med udgangspunkt i den enkelte borger.  

Da Voksenudredningsmetoden i ovennævnte to redskaber ikke favner alle lovgivningens forventninger til dokumentation, tilføjer vi med BIT metoden supplerende redskaber. Disse er for leverandør; Match og tilbudsafgivning, Prisberegning og gennemsigtighed, Status og opgaveløsning, forhandling og kontraktindgåelse.

Match og tilbudsafgivning, prisberegning, forhandling og kontraktindgåelse går vi først i dybden med i Modul 3. Der er derfor på modul 2 fokus på Status og opgaveløsning.

Deltager opnår på dette modul kompetencer indenfor:

 • Daglig dokumentation
 • Dokumentation til myndighed generelt og ifm. opfølgning
 • VUM 2.0 og dennes formål samt redskaberne ”Dokumentation” og ”Status”

 

Dokumentation – daglig og til kommunen               

Introduktion til VUM 2.0 som fælles fagligt værktøj

 • Introduktion til VUM 2.0 som leverandør
 • Fællesfaglige begreber og dokumentation af funktionsevnen

 

VUM 2.0 Levering – daglig dokumentation

 • Hvad siger lovgivning om levering af ydelser og tilbud efter serviceloven, som har betydning for samarbejdet
 • Hvad siger lovgivningen om dokumentation
 • Dokumentation på handleplansmål jf. § 141 SL – Delmål og løbende dokumentation og evaluering herpå
 • Løbende dokumentation af funktionsevnen i øvrigt

VUM 2.0 Opfølgning – oplysninger til kommunen

 • De fire typer oplysningstyper til myndighed; Funktionsevnen, Opgaveløsning, Prisberegning og Handleplansmål
 • Når kommunen anmoder om en statusbeskrivelse
 • Dokumentation af den aktuelle funktionsevne
 • Dokumentation på arbejdet med handleplansmål § 141 SL
 • Dokumentation af fagligt indhold og opgaveløsning (personrettet tilsyn)

Modul 3

Omfang: 1 dag

Undervisningsindhold og mål:

På dette modul bygger vi videre på det i forvejen lærte fra modul 1 og 2. Når myndighed har vurderet og truffet afgørelse om borgerens konkrete og individuelle støttebehov og derpå de konkrete serviceydelser og tilbud, skal leverandør foretage et match, en prisberegning og afgive et tilbud. Prisberegningen skal være gennemsigtig for myndighed, da lovgivningen for denne stiller krav herom. Stort set samme proces gør sig gældende både ifm. ny visitation og opfølgning/revurdering.

Deltager opnår på dette modul kompetencer indenfor:

 • Match og tilbudsafgivning til myndighed
 • Prisberegning og takstmodeller

Takstberegning, match og tilbudsafgivning

Prisberegning

·       Hvad siger lovgivningen om finansiering af ydelser og tilbud efter serviceloven, dvs.          prisberegning

·       Takstsøjlen

·       Takstmodeller

·       Øvelse med udgangspunkt i egen praksis

 

Match og tilbudsafgivning

·       Matchning af aftalegrundlag og pris

·       Tilbudsafgivning i praksis

·       Øvelse og med udgangspunkt i egen praksis

 

Modul 4

Omfang: 1 dag

Undervisningsindhold og mål:

På dette modul kobles atter viden opnået fra de foregående moduler.

Når det kommer til forhandling og aftaleindgåelse er myndighed omgivet af en række lovgivningsmæssige krav, som er væsentlig for leverandør at kende. 

Deltager opnår på dette modul kompetencer indenfor:

 • Forhandling
 • Aftaleindgåelse med KL standardkontrakt som udgangspunkt, dog med tilføjelser

Forhandling og aftaleindgåelse

Forhandling

 • Rollen som aftalepart
 • Procesplanlægning
 • Forhandlingspsykologi

Aftaleindgåelse

 • Hvad er en aftale
 • Rollen som aftalepart
 • Kommunens krav til indholdet i aftalen
 • Aftalens formål og funktion
 • KL standardkontrakt som eksempel

 

Afsluttende opgave

Efter endt undervisning afslutter deltageren kurset med en opgave. Opgaven er skriftlig og af forventeligt 3-4 siders omfang.
Opgaven skal være praksisnær og være en udløber af kursusdeltagerens egen praksis. Formålet med opgaven er derfor at understøtte koblingen mellem undervisningen og praksis.

Opgaven introduceres på modul 1, således deltagere kan tænke over og arbejde med opgaven undervejs i forløbet. Underviser står til rådighed for sparring til deltageren undervejs i opgaveskrivningen. Opgaven afleveres senest 2 måneder efter sidste kursusdag.

Opgaven bedømmes med bestået/ikke bestået af underviser. Såfremt kursusdeltageren ikke består, kontakter underviser deltagere med henblik på drøftelse af det nødvendige videre arbejde med opgaven, for at deltageren kan bestå kurset og efterfølgende få sit kursusbevis.

 

Ved tilmelding

Ved tilmelding til kursus bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.

Hvis man framelder sig kurset senere end 14 dage før arrangementets start eller udebliver, vil man blive faktureret kursets fulde pris. 

Af hensyn til GDPR gør vi opmærksom på at dit indtastede navn og mailadresse gemmes, med henblik på fremsending af information om kursusdagen.